Rollock Tietosuojaseloste – Asiakas- ja markkinointirekisteri

Tietosuojaseloste Asiakas- ja markkinointirekisteri 9.11.2022.

Tässä asiakirjassa kuvataan henkilötietojen käsittely Rollock Oy:n asiakashallinnassa ja markkinoinnissa. Tällä selosteella annetaan EU:n tietosuoja-asetuksen (679/2016) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle sekä valvontaviranomaiselle.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Nimi: Rollock Oy

Postiosoite: Tehdaskatu 15, 87100 Kajaani

Puhelin: +358 50 348 0568

Y-tunnus: 3315360–1

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Petteri Karjalainen

Tehdaskatu 15, 87100 Kajaani

petteri.karjalainen@rollock.fi

Tietosuojavastaava

Petteri Karjalainen

Tehdaskatu 15, 87100 Kajaani

petteri.karjalainen@rollock.fi

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja tallennetaan ja käytetään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella asiakassuhteiden johtamiseen ja kehittämiseen sekä myynnin ja markkinoinnin tarkoituksiin. Rekisteröityjä ovat henkilöt, jotka ovat yhteydessä Rollockiin sähköpostitse, puhelimitse tai verkkosivujen kautta, sekä henkilöt jotka ostavat tuotteita tai palveluita joko suoraan Rollockilta tai sen jälleenmyyjiltä, sekä tämän yrityksen hankintaprosessiin osallistuvia sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita. Älä käytä Rollockin sivustoja tai palvelujamme, jos et hyväksy tämän tietosuojaselosteen mukaisesti suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä.

Miten ja mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme ja säilytämme rekisterissä alla esitetyn taulukon mukaisia henkilötietoja. Rekisteröidystä voidaan tallentaa rekisteröidyn itsensä tai rekisteröidyn työnantajan edustajan luovuttamat tiedot sekä tietoja julkisesti saatavilla olevista lähteistä esim. yrityksen www-sivut, yritysrekisterit, luottotietopalvelut tai muut julkiset tietolähteet. Tietoja voidaan kerätä myös Rollockin asiakaspalvelun kanssa kommunikoitaessa.

Käytämme myös evästeitä ja muita digitaalisia seurantamenetelmiä kerätäksemme tietoa liikkumisestasi Rollockin sivustoilla ja käytettämistäsi järjestelmistä. Kommentoidessasi sivustollamme, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi. Lisätietoja automaattisen tiedonkeruun työkaluista löydät tämän tietosuojaselosteen lopusta.

Rekisteröidyn henkilötiedot

Tietosisältö: Perustiedot

 • Nimi
 • Titteli
 • Tehtävä
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Organisaation nimi ja asiakasnumero
 • Y-tunnus
 • Organisaation sähköposti
 • Osoite
 • Maa
 • Laskutus- ja maksutiedot
 • Tuote-, palvelu- ja tilaustiedot
 • Tietoja järjestelmistä (laitteen/selaimen tyyppi, IP-osoite, evästeet, tilasto sivuston käytöstä ja ladatuista sisällöistä)
 • Tilasto Rollockin myynninesitystyökalun sisällöistä ja niihin reagoimisesta: sisällön avaus ja käyttö

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään Rollockin ja asiakkaan välisen sopimussuhteen tehtävien hoitamiseen, tilaus-toimituslaskutusprosesseihin liittyviin tarkoituksiin, sekä markkinoinnin tehtäviin. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja asiakkaan väliseen sopimukseen, rekisterinpitäjän laillisiin velvoitteisiin tai oikeutettuun etuun, sekä rekisteröidyn suostumukseen. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että oikeutettuihin etuihin perustuva käsittely on oikeasuhteista rekisteröidyn etuihin nähden ja vastaa hänen kohtuullisia odotuksiaan.

Henkilötiedon käsittelyn tarkoitus – Käsittelyperuste

Sopimuskäsittely, yhteydenpito sekä yhteistyön kehittäminen

Asiakasviestintä

Markkinointi

Asiakaspalvelupyynnöt

Toimitukset

Tarjoukset

Tilaukset- ja logistiikka

Reklamaatiot

Laskutus

Perintätoimet

Rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen sopimus

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Rekisteröidyn suostumus

Rekisteröidyn suostumus

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Rekisterinpitäjän lailliset velvoitteet

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Henkilötietojen käsittely ja luovutus

Henkilötietoja käsittelevät lähtökohtaisesti Rollockin koulutetut työntekijät. Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain myös Rollockin puolesta toimiville alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Tällöin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Mitkä ovat henkilötietojen säilytysajat?

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Anonymisoituja tilastotietoja voidaan säilyttää kauemmin.

Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Käsittelyn perustuessa Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

Rekisteröidyn muut oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tehdään ottamalla kirjallisesti yhteyttä Rekisterinpitäjään.

 • Pääsy henkilötietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista tai muutoin saada pääsy omiin henkilötietoihinsa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
 • Suoramarkkinointikielto
  • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • Poisto-oikeus
  • Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot poistetuksi rekisteristä, mikäli tietoja ei enää tarvita alkuperäisiin tarkoituksiin eikä tietojen käsittelylle ole enää esimerkiksi sopimuksen tai lakisääteisen velvoitteen täyttämisen edellyttämää perustetta. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
  • *Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista
 • Oikeus suostumuksen peruuttamiseen
  • Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity milloin tahansa peruuttaa suostumuksen.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Rekisteröidyllä on oikeus saada tietojen käsittely rajoittumaan ainoastaan tietojen säilyttämiseen, mikäli:
   • – tiedot ovat paikkansapitämättömiä;
   • – käsittely on lainvastaista ja rekisteröity ei halua tietoja poistettavan;
   • – Rekisterinpitäjä ei tarvitse tietoja enää käsittelytarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai
   • – rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityistilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Rekisterinpitäjän oikeutetut edut rekisteröidyn perusteet.
 • Valitusoikeus valvontaviranomaiselle
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on jätetty noudattamatta tietosuojaa koskevia säännöksiä. Suomessa valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi). Tämän oikeuden käyttö ei rajoita rekisteröidyn muita oikeussuojakeinoja.

Tietoturva

Rekisterinpitäjä sekä Rekisterinpitäjän puolesta henkilötietoja käsittelevät henkilöt ja palveluntarjoajat ovat sitoutuneet käsittelemään ja suojaamaan henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Sähköisesti käsiteltävä aineisto kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja ja niiden käyttöoikeudet on rajoitettu ainoastaan henkilöille, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää järjestelmien käyttöä. Järjestelmien käyttö edellytää käyttäjätunnusta ja salasanaa, ja ainoastaan tehtäviin valtuutetuilla henkilöillä on pääsy käsiteltäviin henkilötietoihin. Järjestelmien auditoinnit suoritetaan säännöllisesti tietoturvan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevalle palvelimelle rekisterinpitäjän käsiteltäväksi tai rekisterinpitäjän puolesta käsiteltäväksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalain mukaisesti.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeet ja verkkojäljitteet (pikselitunnisteet)

Evästeet ovat pieniä, merkkijonoista muodostuvia tekstitiedostoja, jotka tunnistavat jokaisen selaimen. Sivuston ylläpitäjä tai kolmannet osapuolet lähettävät evästeet laitteeseen. Evästeiden käyttö on hyväksytty useimpien selainten alustavissa asetuksissa, sillä yleensä sivustojen käyttö edellyttää evästeiden hyväksymistä. Voit kuitenkin muuttaa selaimesi asetuksia estääksesi evästeiden käytön yleisellä tasolla kuten estääksesi kolmansien osapuolten evästeiden vastaanottamisen tai pyytääksesi laitettasi ilmoittamaan lähetetyistä evästeistä.

Pikselitunnisteita (pikselitageja) voidaan käyttää sivustoilla ja sähköposteissa. Pikselitunnisteet ovat lähes näkymättömiä pikselin kokoisia graafisia kuvia sivustoilla tai sähköpostiviesteissä, ja ne käynnistyvät käyttäjän saapuessa sivustolle tai avatessa sähköpostiviestin. Pikseli ei ole näkyvä, ja sen voi nähdä vain sivuston HTML-muotoisen sivuston yhteydessä tai HTML-muotoisessa sähköpostiviestissä.) Pikseli käynnistää sovelluksen palvelimella, minkä seurauksena kolmannen osapuolen eväste ladataan laitteellesi. Pikseli voi myös rekisteröidä sähköpostiviestin avaamisen. Nämä menetelmät auttavat vahvistamaan verkkosivuston tietyn sivun tai alueen katsomisen, viestin avaamisen ja linkkien tai muun sisällön klikkaamisen tai katsomisen ajankohdan.

Jos haluat tietää lisää evästeistä ja siitä, miten ne toimivat, käy sivustolla www.allaboutcookies.org.

Googlen evästeet ja menetelmät

Google Analytics: Tämän evästeen avulla saamme tietoja käyttäjän toiminnasta sivustolla. Tietoja ovat esimerkiksi katsellut sivut, sivustolla kulutettu aika ja sivustolle saapumiseen liittyvät tiedot. Nämä tiedot anonymisoidaan, joten niitä ei voi yhdistää yksittäisiin henkilöihin. Tämä auttaa suojaamaan yksityisyyttäsi. Google Analyticsin avulla näemme, mikä sivustomme sisältö on suosittua ja pyrimme antamaan sinulle lisää mielenkiintoista luettavaa ja katsottavaa. Käytämme lisäksi rinnalla LeadFeeder-palvelua jalostaaksemme Google Analyticsin keräämää dataa.

Google Analytics ja uudelleenmarkkinointi: Tämä toiminto asettaa laitteellesi evästeitä, ja selauskäyttäytymisen perusteella poistuttuasi sivustolta Google voi näyttää sinua mahdollisesti kiinnostavia ja Rollockiin liittyviä mainoksia. Tiedot eivät mahdollista henkilöiden tunnistamista.

Google AdWords: Google AdWords -koodin avulla näemme, miltä sivulta yhteydenotot ovat peräisin. Näin voimme käyttää hakukonemarkkinointiin varatun budjetin tehokkaammin. Nämä tiedot eivät mahdollista henkilöiden tunnistamista.

Google Adwords ja uudelleenmarkkinointi: Tämä toiminto asettaa laitteellesi evästeitä, jotta Google voi näyttää sinua mahdollisesti kiinnostavia sekä selauskäyttäytymiseesi perustuvia ja Rollockiin liittyviä mainoksia sen jälkeen, kun olet poistunut sivustolta. Tiedot eivät mahdollista henkilöiden tunnistamista.

Voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä Googlen evästeiden tuottamia tietoja lataamalla ja asentamalla käyttämääsi selaimeen Google Analyticsin käytön estävän Opt-out Add-on-lisäosan. Voit ladata tämän selaimen lisäosan osoitteesta http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook -pikseli

Sivustolla käytetään Facebook-pikseliä, tarkoittaen sivuilla olevaa koodinpätkää, jonka avulla uudelleenmarkkinoidaan verkkosivua Facebookissa. Pikseli mahdollistaa mainoksien näyttämisen juuri oikeille ihmisille ja kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävijöitä henkilöinä vaan kävijät pysyvät anonyymeinä verkkopalvelun tuottajalle. Facebook -pikselin avulla saadaan selville mm. seuraavia asioita:

 • Tietoa mistä käyttäjä siirtyy sivustolle sekä vierailijan käyttäytymisestä sivustolla
 • Kohderyhmätieto, jota käytetään mainosten optimointiin ja uudelleenmarkkinoinnin kohdistamiseen

Kommentointi sivustollamme

Vierailijan jättäessä kommentin sivustollemme, keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon
liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Sivustojemme artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.